Norges Idrettsforbund har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Informasjon fra Idrettsforbundet 

I politiattesten (barneomsorgsattesten), fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Innhenting av politiattest er gratis og en politiattest er gyldig i 3 år.

Søknadsprosessen

Den enkelte instruktør, trener, lagleder, foreldrekontakt, styrerepresentant, medlem av utvalg, ansatt eller person med annet verv i klubben eller idrettslaget skal søke om politiattest og fylle ut vedlegg til søknad i god tid før verv i klubben tiltres (f.eks i god tid før sesongoppstart). Det må påregnes noe saksbehandlingstid hos Politiet (to – fire uker).

For personer over 18 år utføres søknaden elektronisk på www.politi.no. I tillegg må bekreftelse på verv i klubben (eget dokument) lastes opp sammen med søknaden. Dette dokumentet ligger på i bunnen av denne siden, og søker trenger å fylle inn navn og personnummer. Lagre dokumentet på PC’en og last det så opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Vedlegget sendes i tillegg som kopi til politiattestansvarlig, post@faabergfotball.no.

Søkere under 18 år må sende skriftlig søknad med underskrift fra foresatt, i tillegg til klubbens bekreftelse på verv. Søknadsskjemaet finnes her.

Søknad med vedlegg, samt kopi av pass, bankkort eller førerkort sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester,
Postboks 113,
9951 VARDØ

Fremvisning av politiattest

Godkjent politiattest skal fremvises før verv inntres. Den enkelte må så snart de har fått sin attest fra politiet, fremvise denne for den ansvarlige i Faaberg, slik at dette blir registrert inn i medlemsregisteret. Personer uten godkjent eller fremvist attest kan ikke ha verv Faaberg.

Hva må Faaberg (Faaberg Fotball og Faaberg idrettslag) gjøre?

Faaberg skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år), eller mennesker med utviklingshemming. Personer som ikke får en slik attest fra Politiet, kan ikke ha verv i Faaberg. For Faaberg gjelder dette alle personer som innehar et verv i klubben eller er ansatt daglig ledelse.
Faaberg skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.
Faaberg må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
Faaberg skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

All informasjon du trenger å vite om politiattest og søknadsprosessen finner du her:

Informasjon om politiattest