Barneidrett (0-12 år)

Norges Idrettsforbund barneidrettsforsikring

De som utøver aktivitet gjennom Faaberg Idrettslag og er i alderen 0-12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.

For at du som utøver skal være forsikret gjennom denne ordningen må du være medlem av Faaberg Idrettslag og ha betalt medlemskontigent for inneværende år.

Her er noen utdrag av NIFs barneidrettsforsikring, hele avtalen kan leses her:

Hvem er forsikret?

Forsikring gjelder uten unntak* og omfatter:

  1. Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år.
  2. Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt.under.
  3. Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt. under.
  4. Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.

* Eksempelvis vil alle barn med nedsatt funksjonsevne omfattes av ordningen og få full utbetaling iht. til vilkårene.

Hva forsikringen gjelder

  1. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt under.
  2. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor/når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse i Norge og Norden, organisert av lag, idrettsråd, krets- region eller forbund tilsluttet NIF nærmere bestemt:

  1. Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger.
  2. Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l.
  3. Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder.
  4. Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.

Ved å klikke her, kan du lese mer om NIFs barneidrettsforsikring.

Fotballforsikring (0-70 år)

Er du utøver i Faaberg Fotball er du forsikret gjennom NFFs fotballforsikring.

Det stilles følgende krav til forsikringen:

Nytt fra 2012 er at alle spillere i alle aldre er dekket av Fotballforsikringen. Ved en eventuell skade, må det ndokumenteres at spilleren er registrert som medlem av fotballklubben inneværende sesong. I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, Kapittel 2, § 2-1 h, må alle spillere, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong. I praksis betyr dette at du som utøver må være registert i klubben og betalt medlemskontigent for inneværende sesong. Klubben har ansvaret med å registrere spillere som har fylt 12 år.

Her er et utdrag fra forsikringsvilkårene i NFFs fotballforsikring, les alle vilkårene i vedlegget oppe til høyre: 

2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder

2.1 Forsikringen omfatter
Den/de grupper medlemmer under 70 år som i henhold til nærmere avtale skal være forsikret.

2.2 Organisert idrettsutøvelse
Forsikringen gjelder under organisert fotball spill, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med dette:

a) Under kamper, konkurranser, oppvisninger.
b) Under trening på idrettsbane/i idrettshall.
c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør.
d) All oppvarming og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene a) t.o.m. d) ovenfor.
e) For dommere og assistent dommere er også egen trening omfattet

Under slik organisert fotball spill og trening dekker forsikringen fotballskade, jf. pkt. 4.1a
Dersom du ønsker å lese mer om NFFs fotballforsikring kan du gå hit. Her kan du også utvide forsikringen dersom du ønsker å forsikre deg eller dine utover grunnforsikringen (lagsforsikring). Denne utvidelsen må du eventuelt betale selv, klubben betaler lagsforsikringen.

Eventuelle skader meldes her

Meld skade 〉

Dugnadsforsikring

Klubben har tegnet dugnadsforsikring for alle klubbens aktive medlemmer. Forsikringen er tegnet hos Gjensidige.

Forsikringen dekker ulykke eller skade som har oppstått under dugnadsarbeid.

Ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade dekker forsikringen en engangsutbetaling på kr 1 000.000,-. Behandling dekkes med opptil kr. 50.000,-. Forsikringen opphører når utøver runder 75 år.

For mer informasjon kontakt styrets leder på adm@faabergfotball.no