Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Fair Play-skolen

Fotballens popularitet gir store muligheter og et stort ansvar for å bidra positivt ut i samfunnet. Når fotballen aktivt setter fokus på Fair play er det først og fremst for å skape positive atferdsendringer i fotballmiljøet.

Samtidig er gode holdninger like viktig overalt i samfunnet. Fotballens holdningsskapende arbeid vil derfor bidra til å inkludere flere og motvirke mobbing på andre arenaer.

NFFs Fair play-skole er et morsomt, enkelt og brukervennlig konsept som setter «god folkeskikk, raushet og respekt» på dagsorden. Ingen pekefingre, ingen fasit – men et refleksjonsbasert konsept der barna selv må tenke over hva de synes er greit eller ikke.
Fair play-skolen passer like bra for klassen som for fotballaget, utviklet for barneskolekullene, men kan like gjerne kjøres for ungdommer.

Hovedmålene er:

  • Å gi lærere, trenere og andre en mulighet til aktivt å utforske moralske og etiske problemstillinger sammen med barn.
  • Gjennom refleksjon, diskusjon og oppgaver skal programmet bidra til mindre mobbing, større grad av inkludering og positive atferdsendringer i skole- og fotballmiljøet.

Fair play-skolen er et undervisningsprogram i form av et aktivitetsheftemed syv moduler.

De fem første modulene består av en situasjon som illustreres med både tegneserie og video – en problemstilling hentet fra barnas hverdag. Situasjonene baseres på Fair play-nøkkelbegreper som tillit, inkludering, respekt, mot og ærlighet.

I modul 6 bruker barna disse fem diskusjonene til å lage sine egne samspillsregler: Hvordan vil vi ha det hos oss? Hva er greit og hva er ikke greit?

I modul 7 omsettes dette i praksis ved at barna selv arrangerer fotballturnering

Arbeidsheftene sendes gratis til skolene og lagene ved påmelding.

NFFs Fair play-skole er primært utviklet for barnetrinnet, men kan med stort utbytte også være et utgangspunkt for ungdom.

Ved påmelding vil skolen, klassen eller laget motta gratis arbeidshefter til hver elev/spiller.

Mer om Fair Play 〉